Bron Header Foto: Koningslaan Bussum, Antoon Bruggeling

Reglement


Préambule

De organisatie van de De Bazelprijs GM is in handen van de stichting De Bazelprijs GM gevestigd te Gooise Meren bestaande uit de kernen: Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum.


Omschrijving

De Bazelprijs GM is een tweejaarlijkse onderscheiding die wordt toegekend door de stichting stichting De Bazelprijs GM aan de architect of ontwerper van het door de vakjury en publieksprijs winnende project dat bestaat uit een plaquette en een oorkonde voor de vakprijs en een plaquette en een oorkonde voor de publieksprijs. De vakprijs is de prijs die wordt toegekend op basis van het oordeel van de hiertoe ingestelde vakjury. De publieksprijs is de prijs die wordt toegekend op basis van het meerderheidsoordeel van het publiek dat hiertoe wordt uitgenodigd en gestemd heeft.


Doelstelling

De doelstellingen van de De Bazelprijs GM zijn:

 • a. Bevordering van de kwaliteit van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte in Gooise Meren, met als oogmerk de verbetering van de leefbaarheid van buurten en wijken in Gooise Meren. Dit geldt ook voor kleine bouwwerken zoals bijzondere hekwerken en aanleg van parkeerterreinen.
 • b. Stimuleren van de betrokkenheid van inwoners/organisaties van Gooise Meren bij de kwaliteit van de omgeving.


Fondsen

De Bazelprijs GM wordt gevoed door donaties van partners/vrienden en de gemeente Gooise Meren.


Criteria

Beoordeling door de jury van de inzendingen vindt plaats op basis van de volgende criteria:

Algemeen

 • a. Het project valt binnen de sectoren civieltechnisch en burger- en utiliteitsbouw (b&u).
 • b. Het project is ontworpen door een architect, ingeschreven in het register van de Stichting Bureau Architectenregister of een ontwerper.
 • c. Voor de eerste keer geldt dat alle projecten na juni 2015 zijn gerealiseerd en liggen binnen de gemeentegrenzen van GM.

Ontwerp

 • interpretatie van de opgave/architectuur
 • conceptuele kracht;
 • consistente uitwerking van de gekozen uitgangspunten;
 • stedenbouwkundige/landschappelijke inpassing;
 • materialisatie;
 • de betekenis van het project in zijn context;
 • maatschappelijke relevantie;
 • de mate waarin duurzaamheidsaspecten in het project zijn verwerkt.
 • erfgoedwaarden en monumentale waarden indien van toepassing.


Jurering

Samenstelling

De jury bestaat uit vijf personen waaronder een voorzitter. De jury wordt samengesteld op basis van artikel 10 lid 3 van de statuten van de stichting. Op basis van hun expertise wordt erop vertrouwd dat de jury kundig genoeg is om zelf een juist oordeel te maken.

Vergaderingen

De jury beoordeelt de genomineerde bouwwerken op grond van de criteria zoals genoemd in artikel 3. De jury baseert zijn oordeel op een bezoek aan de genomineerde bouwwerken en de aangeleverde beschrijvingen.

Juryoordeel

De jury brengt zijn oordeel uit aan de hand van bovenstaande criteria aan het bestuur van de stichting. Het oordeel van de jury is bindend voor alle betrokkenen. Over het juryoordeel kan niet worden gecorrespondeerd.

Juryrapport

De jury neemt conform planning een beslissing over de ingediende projecten. De beslissing wordt beknopt weergegeven in een juryrapport. De motivering wordt beperkt tot die van de winnaar. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.

Inhoudelijke ondersteuning

Een stedenbouwkundige aangewezen door de gemeente (het college van Burgemeester en Wethouders) verzorgt de inhoudelijke ondersteuning van de jury.

Juryleden ontvangen geen presentiegeld, maar wel facilitaire ondersteuning (huur busje, catering, etc.) De donaties in het fonds zijn uitsluitend bedoeld voor de kosten ten behoeve van de prijsuitreiking. Wel ontvangt de jury een attentie na de prijsuitreiking.


Projecten

De lijst met nominaties wordt opgesteld door het bestuur van de stichting. Zij bezoekt daartoe de projecten die zijn aangedragen door de gemeente afdeling VTH (bouw en woningtoezicht) en door inwoners van GM. Het bestuur komt tot een shortlist van 10 projecten. Deze 10 genomineerde projecten worden voorgedragen aan de jury. De jury ontvangt dan een volledig ingevuld deelnameformulier/akkoordverklaring en formulier met adresgegevens;

Van het project ontvangt de jury een beschrijving. Hierin benoemd de Architect het idee achter het project. Daarnaast wordt hierin aangegeven op welke punten het project voldoet aan de criteria van de prijs.

Het project wordt aangeleverd op een usb stick. Waarop de projectpresentatie staat. Deze stick bevat het volgende: Beschrijving/ onderbouwing, beeldmateriaal en plattegronden.

Maximaal zes rechtenvrije foto's die samen een goede indruk geven van het project (jpg-bestand, 300 dpi, minimaal 6 MB per beeld).

Daarnaast ontvangt de jury graag een Video van de architect waarin op de locatie een pitch wordt gegeven. Een Zogenaamde vlog.


Beslissing

Het bestuur van de stichting beslist over de toekenning van de Vakprijs en de Publieksprijs.


Publieksprijs

De 10 genomineerde bouwwerken worden via de lokale pers (weekbladen, websites en social media zoals Facebook en Instagram bijvoorbeeld.) bekend gemaakt, waarbij lezers worden uitgenodigd een digitale stem uit te brengen. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting organiseert EnterMedia (BussumsNieuws, NaarderNieuws en MuiderNieuws) in samenwerking met de communicatieafdeling van de gemeente deze verkiezing en brengt de uitslag ter kennisname aan het bestuur van de stichting. Het bestuur van de stichting stelt de uitslag vast. Dit besluit is bindend en over dit besluit kan niet worden gecorrespondeerd.


Prijsuitreiking

De prijs wordt uitgereikt op een door de stichting te organiseren bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt volgens planning plaats na de beslissing van de vakjury en het bestuursbesluit over de publieksprijs. De bekendmaking van de winnaar van de vakprijs geschiedt door de voorzitter van de jury. De bekendmaking van de winnaar van de Publieksprijs geschiedt door het bestuur van de Stichting.

Het verslag van de prijsuitreiking geschiedt door middel van een persbericht aan de media en schriftelijke kennisgeving aan de vrienden/partners van de stichting. De donateurs ontvangen ook het juryrapport.


Slotbepaling

In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, evenals bij eventuele geschillen, beslist het bestuur van de stichting. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de stichting De Bazelprijs Gooise Meren.